สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518   โดยถือกำเนิดจากการรวมตัวของนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ เรียกร้องให้มีการจัดต้้งสถาบัน การศึกษาระดับปริญญาเพื่อรองรับนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อถึงระดับปริญญา ทั้งนี้เพราะ ในขณะนั้นผู้สำเร็จการศึกษา สายวิชาชีพมีโอกาส น้อยมากที่จะพัฒนาฝีมือและความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้ง   ประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนครูช่างที่มีคุณภาพ   วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา  จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2518   หากแต่เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ และบุคคลที่จะจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น ในระยะเริ่มแรกจึง ต้องฝากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ  ให้เรียนในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา  จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศโอนวิทยาลัย ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 28 แห่ง  มาสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคม 2519 ตามลำดับ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 สถาบันได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ที่ดินในความรับผิดชอบของ กรมธนารักษ์ จำนวนประมาณ 740 ไร่ เพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การจัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีคุณภาพ  มีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล   ทำให้นักศึกษาและอาจารย์เกิด ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และนักศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ได้มีโอกาสเรียนรู้การอยูร่วมกัน  ซึ่ง เป็นการสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ     รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชน   
        วันที่ 15 กันยายน 2531  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้พระราชทานนามใหม่ว่า  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์และให้ประชาชนได้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
        วันที่ 13 ตุลาคม 2532  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตบาง แห่งในสังกัดสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามความเป็นจริง และเพื่อสื่อ ความหมาย ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิทยาเขตนั้น ๆ   อย่างชัดแจ้ง    ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันฯ   จำเป็นต้องปรับการเรียนการสอนของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับวิทยาการ   เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญาตรี  ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการ ความเจนจัดทางวิชาการและคุณลักษณะที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งปลูก ฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต ความสำนึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรม  และมีความ รับผิดชอบต่อสังคม 

แนะนำ | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | หลักสูตรการศึกษา วิทยาเขตในเครือ | ประวัติความเป็นมา | หลักสูตรการศึกษาของวิทยาเขต | อาคาร และ สถานที่

To contact us:

Phone: 2874670-2
Fax: 2868962